Article d’opinió: Lluita contra les plagues, el mosquit tigre.

Valencià

Als darrers anys les incidències sanitàries pel que fa a les plagues del mosquit tigre han anant augmentant sensiblement en la nostra ciutat. Així, al Ple de juliol de 2016, des de Compromís per Torrent presentàrem una moció plenària contra la propagació d’aquest insecte, instant a prendre mesures excepcionals per al seu combat efectiu.

El terme de Torrent té una extensió vastíssima i es requereixen accions immediates tendents a conéixer quin nivell de reducció poblacional màxim podem arribar a aconseguir amb les actuacions municipals de control i fins i tot inferir si aquestes seran suficients o no per a mantindre el vector en densitats de baixa repercussió epidemiològica. A l’hora de seleccionar un insecticida per al control químic o biològic és bàsic dimensionar les característiques de rapidesa en la consecució de la mortalitat, residualitat, mode i rang d’actuació del biocida triat, i alhora adaptar-les a les necessitats concretes del focus a controlar en el marc del context epidemiològic de cada moment.

També, la sensibilització o conscienciació ciutadana és indispensable. Qualsevol programa de control del mosquit tigre està abocat a no obtindre els resultats desitjats si no es complementa amb intenses tasques formatives i informatives de sanejament i educació ambiental en les propietats privades.

Si no s’involucra a la ciutadania perquè complete en els seus domicilis els esforços municipals de reducció del vector, els problemes persistiran.

Per tant Torrent ha de pendre mesures directes que no s’han de quedar només en penjar cartells informatius; cal invertir recursos, tant humans com financers si volem que la lluita siga realment efectiva. És en la dotació de recursos on els governs de Torrent han fet i fan ‘aigua’ pels quatre costats. Així, a causa d’una mala planificació econòmica i pressupostària, des del 2012 han destinat una ingent quantitat de recursos a pagar deute financer mentres que les polítiques socials, sanitàries i medi ambientals, com és aquesta que ens ocupa, han estat abandonades, amb el resultat que ara patix el veïnat de Torrent, sent especialment greu en barris i disseminats extraurbans, on l’acumulació de tolls d’aigua és molt superior a la del casc urbà.

Una prova de la ineficàcia en la planificació econòmica i financera la tindrem al proper Ple de setembre, on el govern del PSOE destinarà 3.072.178 € a pagar deute financer provinent tant de l’etapa anterior del propi Ros com de les dos següents del Partido Popular. Considerem molt important recordar-les, on per posar un exemple els anteriors governs del PP gastaren més de 10 milions d’euros en festes mentres anunciaven que l’hospital de Torrent era una realitat.

Aquesta problemàtica sanitària s’estén també a altres tipus d’insectes, com per exemple les panderoles, on només els i les afectades que s’ho poden pagar contracten serveis de control de plagues mentres l’ajuntament mira cap a un altre costat i continua sense vetlar per un veritable control de l’empresa encarregada de l’arreplegada del fem i la neteja urbana.

Castellano

En los últimos años las incidencias sanitarias en lo que respecta a las plagas del mosquito tigre han ido aumentando sensiblemente en nuestra ciudad. Así, en el Pleno de julio de 2016, desde Compromís per Torrent presentamos una moción plenaria contra la propagación de este insecto, instando a tomar medidas excepcionales para su combate efectivo.

El término de Torrent tiene una extensión vastísima y se requieren acciones immediatas tendentes a conocer cuál es el nivel de reducción poblacional máximo que podemos llegar a conseguir con las actuaciones municipales de control e incluso inferir si estas serán suficientes o no para mantener el vector en densidades de baja repercusión epidemiológica. A la hora de seleccionar un insecticida para el control químico o biológico es básico dimensionar las características de rapidez en la consecución de la mortalidad, residualidad, modo y rango de actuación del biocida elegido, y al mismo tiempo adaptarlas a las necesidades concretas del foco a controlar en el marco del contexto epidemiológico de cada momento.

También, la sensibilización o concienciación ciudadana es indispensable. Cualquier programa de control del mosquito tigre está abocado a no obtener los resultados deseados si no se complementa con intensas tareas formativas e informativas de saneamiento y educación ambiental en las propiedades privadas.

Si no se involucra a la ciudadanía para que complete en sus domicilios los esfuerzos municipales de reducción del vector, los problemas persistirán.

Por lo tanto Torrent ha de tomar medidas directas que no se deben quedar solo en colgar carteles informativos; hay que invertir recursos, tanto humanos como financieros si queremos que la lucha sea realmente efectiva. Es en la dotación de recursos donde los gobiernos de Torrent han hecho y hacen ‘agua’ por los cuatro lados. Así, a causa de una mala planificación económica y presupuestaria, desde el 2012 han destinado una ingente cantidad de recursos a pagar deuda financiera mientras que las políticas sociales, sanitarias y medio ambientales, como la que nos ocupa, han sido abandonadas, con el resultado que ahora sufre la vecindad de Torrent, siendo especialmente grave en barrios y diseminados extraurbanos, donde la acumulación de láminas de agua es muy superior a la del casco urbano.

Una prueba de la ineficacia en la planificación económica y financiera la tendremos en el próximo Pleno de septiembre, donde el gobierno del PSOE destinará 3.072.178 € a pagar deuda financiera proveniente tanto la etapa anterior del propio Ros como de las dos siguientes del Partido Popular. Consideramos muy importante recordar, donde por poner un ejemplo los anteriores gobiernos del PP gastaron más de 10 millones de euros en fiestas mientras anunciaban que el hospital de Torrent era una realidad.

Esta problemática sanitaria se extiende también a otro tipo de insectos, como por ejemplo las cucarachas, donde solo los y las afectadas que se lo pueden pagar contratan servicios de control de plagas mientras el ayuntamiento mira hacia otro lado y continúa sin velar por un verdadero control de la empresa encargada de la recogida de las basuras y la limpieza urbana.

 

Arxivat en: Municipal, Opinió, Sanitat i Benestar Social, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *